Numeros

Diccionario Japonés - Español
--------------------------------------------------------------------------------

1. ICHI 
2. NI 
3. SAN 
4. SHI / YON 
5. GO 
6. ROKU 
7. SHICHI / NANA 
8. HACHI 
9. KU 
10. JU
11. JU-ICHI 
12. JU-NI 
13. JU-SAN 
14. JU-SHI 
15. JU-GO 
16. JU-ROKU 
17. JU-SHICHI 
18. JU-HACHI 
19. JU-KU
20 .NI-JU
21 .NI-JU-ICHI 
22 .NI-JU-NI 
23 .NI-JU-SAN 
24 .NI-JU-SHI 
25 .NI-JU-GO

31. SAN-JU-ICHI 
32. SAN-JU-NI 
33. SAN-JU-SAN 
34. SAN-JU-SHI 
35. SAN-JU-GO

41. YON-JU-ICHI 
42. YON-JU-NI 
43. YON-JU-SAN 
44. YON-JU-SHI 
45. YON-JU-GO

97. KU-JU-SHICHI 
98. KU-JU-HACHI 
99. KU-JU-KU 
100. HYAKU
101. HYAKU-ICHI 
102. HYAKU-NI
110. HYAKU-JU 
                                                          Página Anterior